Atividade

MEJD Planeia konstrui sala aula 400 iha tinan 2023

Bobonaro 23 Setembru 2022 (SAPIENTIA)-Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) planeia konstrui sala aula hamutuk 400 iha tinan 2023 hodi hadiak insfraestrutura eskola ne’ebe identifika ona kondisaun bazika ladiak ona.

Vise Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu, Antonio Guterres hato’o promesa ne’e iha ambitu dialogo nasional entre organizasaun sosiedade sivil ho governu, ne’ebe realiza iha foho Loe-Lacu, area poerema, aldeia Liabote, suku Meligo, Postu administrativu Cailaco, Munisipiu Bobonaro.

“ita-nia programa grande opsaun planu ninian, estudu viabilidade la’o hela, ne’ebe tinan 2023 ita prevee 400 sala aula tan, ita-nia lista sira iha ona, la’os ida ne’e deit, ita nia eskola sira ne’ebe uluk halo liu hosi projeitu pakote referendum ne’ebe kondisaun  ladiak ona no presiza duni tenke taumatan,” nia hateten.

Governante ne’e mos rekonese katak eskola sira iha territoriu nasional enfrenta problema barak hanesan bee-moo, maibe la’os governu lakohi atu prioritiza, maibe tenke kria uluk sala aula atu partisipa iha prosesu aprendizajem inklui moru protesaun eskola.

“planu ida ne’e fazeadamente, buat ne’e la’o bebeik, hein katak liu hosi serbisu ne’ebe ajuda hosi monitorizasaun no advokasia hosi sosiedade sivil, nafatin atu hafanun periodu tuir mai atu kontinua nafatin ba sira ne’ebe seidauk atinji iha madatu VIII governu,” nia hateten.

Dezafiu seluk kona-ba refeisaun eskolar, aihan merenda eskolar estudante sira tuur deit mos fatin laiha, ho nune’e iha OJE 2023, sei haree mos ba kestaun ne’e.

Nia fo sai katak, biblioteka no laboratoriu mos durante ne’e sai problema, tanba atu rai livru dei’it mos fatin la to’o, nune’e tenke butuk  arbiru deit iha fatin ida, entaun molok madatu hotu, sei kompleta preokupasaun hirak ne’e.

Media. Sapientia. Bosco