Previous Next

VISE-MINISTRU EDUKASAUN, JUVENTUDE NO DESPORTU HALA'O ABERTURA LIUHOSI ONLINE BA KURSU FORMASAUN PROFESÓR EDUKASAUN PRE-ESKOLÁR

Díli, 3/08/2020 - S. Exa. Vise-Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu Dr. António Guterres hala'o abertura ba kursu formasaun ba profesór sira pre-eskolár iha munisípiu Dili liuhosi modelu virtual ho tema "Dezenvolvimentu Labarik" ne'ebé organiza hosi INFORDEPE liuhosi Gabinete Formasaun Profesional no Kontínua.
Total partisipante hamutuk nain 57.
Objetivu hosi formasaun ne'e mak:
- Atu hametin liutan koñesimentu profesor sira iha dezenvolvimentu labarik ne’ebé kobre aspeitu sira hanesan : Dezenvolvimentu kognitivu, fisiku, sosio emosional no lian.
- Atu profesor sira bele hatene katak idade tinan 1-7 hanesan idade krítiku ba dezenvolvimentu labarik ne’ebé ema bolu “ Golden Age”.
Formasaun ne’e hanesan kontinuasaun hosi formasaun ho modalidade “Blended Learning”/Formasaun Integrada/Formasaun Mista, ne’ebé integra formasaun on-line no formasaun prezensial.
Kada sesaun on-line hala’o ho durasaun horas 3, no kada module sei halo durante loron 2.
Formador sira hosi INFORDEPE/Programa HANDS ho rekursu finansiamentu hosi Programa HANDS. HANDS mos fornese (fo empresta tableta) no ajuda ho pulsa internet.
HOTU

Imprimir   Email